ALV 28 februari 2021

ALV 28 februari 2021.

Aanvang 15:00 uur. Inloggen vanaf 14:30.

Inloginstructies

Beste leden,
Hierbij ontvangt u de tekst van de notulen van de ALV van 1 maart 2020. (naar: Notulen 2020).

Vanwege de manier van vergaderen (via MS-Teams) kunt u tijdens de vergadering geen vragen stellen over deze notulen. Heeft u vragen of opmerkingen, stuur deze dan per e-mail naar het emailadres secretaris@noordschans.nl. De opmerkingen/vragen worden dan tijdens de ALV behandeld. 

Agenda  ALV 28 februari 2021

 1.      Opening door de voorzitter 
 2.      Ingekomen stukken en mededelingen 
 3.      Vaststelling agenda 
 4.      Vaststellen notulen ALV 1 maart 2020 
 5.      Jaarverslag bestuur over 2020               
 6.      Jaarrekening 2020:
  1. Behandeling jaarrekening 2020
  2. Verslag kascommissie
  3. Vaststelling jaarrekening:
 7.     Benoeming kascommissie 2021               
 8.     Begroting 2021 en vaststelling contributie       
 9.      Samenstelling bestuur 
  1. Nelleke de Jong voorgedragen als penningmeester
  2. Walther Rampaart voorgedragen als bestuurslid communicatie
 10. Activiteiten programma 2021       
 11. Rondvraag 
 12. Sluiting