De ALV op 20 maart!

ALV op zondag 20 maart as. vanaf 15:00 uur in Paviljoen De Noordschans

Beste WSV Noordschans-leden

Uitbreiding van het aantal actieve leden:

Evenementencommissie
Al enige tijd zoekt de vereniging uitbreiding van het aantal actieve leden. Speciaal voor onze Evenementencommissie zijn we dringend op zoek naar leden die zich in willen zetten voor het organiseren van bekende (o.a. de toertochten en wedstrijden) maar ook voor nog minder bekende evenementen (denk aan kortere tochten of activiteiten in de haven). 
Als lid van de Evenementencommissie zal u gevraagd worden slechts een beperkt deel van de evenementen te organiseren, altijd afgestemd op de hoeveelheid tijd die u daarvoor beschikbaar heeft en op die evenementen die u aantrekkelijk vindt. Vele handen maken licht werk. Doet u mee? 
 
Voorzitter
Tijdens de nieuwjaarstoespraak heeft onze voorzitter Harrie van Rooij aangekondigd dit jaar toch echt voornemens te zijn de voorzittershamer af te staan aan een opvolger. Het bestuur zoekt daarom intensief naar een persoon die zich gebonden voelt aan de vereniging, die beschikt over bestuurlijke kwaliteiten en die de rol van ambassadeur voor de vereniging op zich kan nemen.
Herkent u zich in dit profiel, meldt u zich dan voorafgaand aan of tijdens de ALV vooral bij het bestuur. 

ALV 20 maart 2022
In het laatste ’t Rooipeerd staan de Jaarverslagen, neem deze dus mee!

Agenda

1          Opening door de voorzitter

2.         Ingekomen stukken en mededelingen

3.         Vaststelling agenda

4.         Vaststellen notulen ALV 2021

5.         Jaarverslag bestuur 2021

6.         Jaarrekening 2021:

            a.         behandeling jaarrekening 2021

            b.         verslag kascommissie

            c.         vaststelling jaarrekening

7.         Benoeming kascommissie 2022

8.         Begroting 2022 en vaststelling contributie

9.         Samenstelling bestuur

10.       Toekomst van de vereniging

11.       Activiteiten programma 2022

12.       Rondvraag

13.       Sluiting

Natuurlijk zullen we de Corona regels naleven zoals zij door onze overheid op dat moment zijn vastgesteld. Daarbij als aanbeveling: als je grote groepen mensen gaat ontmoeten dan kan een zelftest nooit kwaad.

Geen inschrijving nodig!